Η Διεύθυνση του σχολείου μας

Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου που διευθύνει. Έχει ευθύνη τόσο για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο (εκπαιδευτικό επίπεδο), όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την αξιολόγηση του προσωπικού του σχολείου (σε διοικητικό επίπεδο).

Όταν απουσιάζει αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο στην υπηρεσία Βοηθό Διευθυντή ή σε περίπτωση που απουσιάζουν όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές από τον αρχαιότερο στην υπηρεσία Παιδαγωγικό Σύμβουλο. Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ο άμεσα προϊστάμενος των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν στο σχολείο του. Βρίσκεται καθημερινά μαζί τους και είναι σε θέση να διαπιστώσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του σχολείου καθώς και την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους κατά τη διδασκαλία στην τάξη. O Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό επισκέπτεται συστηματικά την τάξη του για σκοπούς τελικής αξιολόγησης.

Κατά τις επισκέψεις αυτές χρησιμοποιεί το Έντυπο Παρακολούθησης/ Αξιολόγησης της διδασκαλίας που χρησιμοποιούν ο Αξιολογητής και ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος του εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής χρησιμοποιούνται και συνυπολογίζονται για σκοπούς μονιμοποίησης ή ανέλιξης ? προαγωγής των εκπαιδευτικών λειτουργών.